Skip til indhold

Bestilt i dag, sendt gratis i dag

Benyt dig af vores høje rabatter kun i dag!

Bestil sikkert nu med Klarna

24/7 kundeservice

Generelle vilkår og betingelser

**Generelle vilkår og betingelser


**Artikel 1 - Definitioner


I disse generelle vilkår og betingelser skal følgende udtryk have følgende betydninger:


- **Tilbagetrækningsperiode:** den periode, hvor forbrugeren kan udøve sin fortrydelsesret;

- **Forbruger:** den fysiske person, der handler til formål uden for sin forretnings- eller erhvervsaktivitet, og som indgår en fjernsalgsaftale med iværksætteren;

- **Dag:** kalenderdag;

- **Duration transaction:** a distance contract relating to a series of products and/or services, where the obligation to deliver and/or purchase is spread over a certain period of time;

- Varigt medium:** ethvert middel, der gør det muligt for forbrugeren eller den erhvervsdrivende at lagre oplysninger, der er rettet personligt til ham, på en måde, der muliggør fremtidig konsultation og uændret reproduktion af de lagrede oplysninger.

- **fortrydelsesret:** forbrugerens mulighed for at fortryde fjernsalgsaftalen inden for fortrydelsesfristen;

- **Entrepreneur:** den fysiske eller juridiske person, der tilbyder produkter og/eller tjenester til forbrugere på afstand;

- **Fjernsalgsaftale:** en aftale, hvorved der inden for rammerne af et system, der er organiseret af iværksætteren til fjernsalg af produkter og/eller tjenester, til og med aftalens indgåelse, udelukkende gøres brug af en eller flere teknikker til fjernkommunikation;

- Teknik til fjernkommunikation:** midler, der kan bruges til at indgå en aftale, uden at forbrugeren og iværksætteren har mødt hinanden i samme rum på samme tid;

- **Generelle vilkår og betingelser:** disse generelle vilkår og betingelser for iværksætteren.


**Artikel 2 - Identitet


YEEDL

support@yeedl.dk


**Artikel 3 - Anvendelighed


Disse generelle vilkår og betingelser gælder for ethvert tilbud fra iværksætteren og for enhver fjernkontrakt og ordrer indgået mellem iværksætteren og forbrugeren.


Før fjernkontrakten indgås, vil teksten til disse generelle vilkår og betingelser blive gjort tilgængelig for forbrugeren. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, vil det inden aftalens indgåelse blive angivet, at de generelle vilkår og betingelser er tilgængelige for inspektion på iværksætterens lokaler, og at de vil blive sendt gratis så hurtigt som muligt på forbrugerens anmodning.


Hvis fjernsalgsaftalen indgås elektronisk, i modsætning til det foregående afsnit, og inden fjernsalgsaftalen indgås, kan teksten til disse generelle vilkår og betingelser stilles til rådighed for forbrugeren på en sådan måde, at den kan gemmes af forbrugeren på en enkel måde på en holdbar databærer. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, vil det, før fjernsalgsaftalen indgås, blive angivet, hvor de generelle vilkår og betingelser kan ses elektronisk, og at de vil blive sendt elektronisk eller på anden måde gratis på forbrugerens anmodning.


I tilfælde af at specifikke produkt- eller tjenestebetingelser gælder ud over disse generelle vilkår og betingelser, gælder andet og tredje afsnit mutatis mutandis, og i tilfælde af modstridende generelle vilkår og betingelser kan forbrugeren altid stole på den gældende bestemmelse, der er mest gunstig for ham.


Hvis en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser på noget tidspunkt er helt eller delvist ugyldige eller kan annulleres, forbliver aftalen og disse vilkår og betingelser i øvrigt i kraft, og den pågældende bestemmelse skal straks erstattes af en bestemmelse, der så vidt muligt nærmer sig formålet med den oprindelige.


Situationer, der ikke er reguleret i disse generelle vilkår og betingelser, skal vurderes "i ånden" af disse generelle vilkår og betingelser.


Uklarheder om fortolkningen eller indholdet af en eller flere bestemmelser i vores generelle vilkår og betingelser skal fortolkes "i ånden" af disse generelle vilkår og betingelser.


**Artikel 4 - Tilbuddet


Hvis et tilbud har en begrænset gyldighedsperiode eller er underlagt betingelser, vil dette udtrykkeligt fremgå af tilbuddet.


Tilbuddet er uden forpligtelse. Iværksætteren har ret til at ændre og justere tilbuddet.


Tilbuddet indeholder en fuldstændig og nøjagtig beskrivelse af de tilbudte produkter og/eller tjenester. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til at muliggøre en korrekt vurdering af tilbuddet fra forbrugeren. Hvis iværksætteren bruger billeder, er disse en sandfærdig repræsentation af de tilbudte produkter og / eller tjenester. Åbenlyse fejl eller åbenlyse fejl i tilbuddet binder ikke iværksætteren.


Alle billeder, specifikationer og oplysninger i tilbuddet er vejledende og kan ikke give anledning til erstatning eller ophævelse af aftalen.


Billeder af produkter er en sand repræsentation af de tilbudte produkter. Entreprenøren kan ikke garantere, at de viste farver svarer nøjagtigt til de virkelige farver på produkterne.


Hvert tilbud ledsages af sådanne oplysninger, at det er klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er knyttet til accept af tilbuddet. Dette vedrører især:

- prisen inklusive afgifter;

- eventuelle omkostninger ved levering

- den måde, hvorpå aftalen vil blive indgået, og hvilke handlinger der er nødvendige for dette;

- hvorvidt fortrydelsesretten er gældende eller ej;

- metoden til betaling, levering og opfyldelse af aftalen;

- perioden for accept af tilbuddet eller perioden for overholdelse af prisen;

- størrelsen af taksten for fjernkommunikation, hvis omkostningerne ved brug af teknikken til fjernkommunikation beregnes på et andet grundlag end basistaksten for det anvendte kommunikationsmiddel;

- om kontrakten vil blive arkiveret efter dens indgåelse, og i bekræftende fald, hvordan den kan konsulteres af forbrugeren;

- hvordan forbrugeren kan kontrollere de oplysninger, han har givet inden for rammerne af aftalen, før den indgås, og om ønsket rette dem;

- de sprog, som kontrakten kan indgås på ud over hollandsk;

- de adfærdskodekser, som den erhvervsdrivende er underlagt, og den måde, hvorpå forbrugeren kan konsultere disse adfærdskodekser elektronisk; og

- minimumsvarigheden af fjernsalgsaftalen i tilfælde af en varighedstransaktion.


Valgfrit: tilgængelige størrelser, farver, materialetype.


**Artikel 5 - Aftale


Med forbehold af bestemmelserne i stk. 4 indgås aftalen på det tidspunkt, hvor forbrugeren accepterer tilbuddet og opfylder de betingelser, der er fastsat deri.


Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, bekræfter den erhvervsdrivende straks modtagelsen af accepten af tilbuddet elektronisk. Så længe modtagelsen af denne accept ikke er blevet bekræftet af iværksætteren, kan forbrugeren opløse aftalen.


Hvis aftalen indgås elektronisk, skal iværksætteren træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte den elektroniske overførsel af data og sikre et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren kan betale elektronisk, bør iværksætteren træffe passende sikkerhedsforanstaltninger.


Inden for de juridiske rammer kan iværksætteren finde ud af, om forbrugeren kan opfylde sine betalingsforpligtelser, samt alle fakta og omstændigheder, der er vigtige for en ansvarlig indgåelse af fjernkontrakten. Hvis iværksætteren på baggrund af denne undersøgelse har gode grunde til ikke at indgå aftalen, har han ret til at afvise en ordre eller ansøgning eller at pålægge særlige betingelser for dens gennemførelse med angivelse af grunde.


Entreprenøren vil give følgende oplysninger om produktet eller tjenesten til forbrugeren, skriftligt eller på en sådan måde, at forbrugeren kan gemme det på en tilgængelig måde på en holdbar databærer:


 1. Virksomhedens besøgsadresse, hvor forbrugeren kan henvende sig med klager;
 2. Betingelserne og måden, hvorpå forbrugeren kan gøre brug af sin fortrydelsesret, eller en klar erklæring om udelukkelse af fortrydelsesretten;
 3. Oplysninger om garantier og eksisterende eftersalgsservice;
 4. De data, der er nævnt i artikel 4, stk. 3, i disse vilkår og betingelser, medmindre iværksætteren allerede har givet forbrugeren disse data inden aftalens gennemførelse;
 5. Kravene til opsigelse af aftalen, hvis aftalen har en varighed på mere end et år eller i en ubestemt periode.

I tilfælde af fortsatte aftaler gælder det foregående afsnit kun for den første levering.


Hver aftale indgås under den suspensive betingelse, at der er tilstrækkelig tilgængelighed af de relevante produkter.


**Artikel 6 - Fortrydelsesret


Ved køb af produkter har forbrugere mulighed for at ophæve aftalen uden begrundelse inden for 14 dage efter modtagelsen, forudsat at produkterne er i deres oprindelige stand med uåbnede etiketter. Af hygiejnemæssige årsager kan smykker, badetøj, bh'er og undertøj ikke returneres. Vi råder vores kunder til at overveje dette nøje, før de køber, da det ikke er muligt at returnere disse produkter af sundheds- og hygiejnemæssige årsager. Denne politik påvirker ikke kundens juridiske rettigheder i forbindelse med defekte produkter.


Produkter, der er nedsatte eller på udsalg, kan ikke returneres, medmindre de er defekte eller beskadigede ved modtagelsen. Vi råder vores kunder til at overveje dette nøje, før de køber, da det ikke er muligt at returnere produkter på udsalg, undtagen i tilfælde af fejl eller skader ved modtagelsen.


Hvis forbrugerne ønsker at udøve deres fortrydelsesret, skal de returnere produktet i dets originale emballage med uåbnede etiketter i henhold til de rimelige og klare instruktioner fra den erhvervsdrivende. Omkostningerne ved returneringen skal afholdes af forbrugeren.


Hvis forbrugeren ønsker at udøve sin fortrydelsesret, skal han underrette iværksætteren inden for 14 dage efter modtagelse af produktet ved hjælp af en skriftlig besked / e-mail. Når forbrugeren har meddelt, at han ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, skal han returnere produktet inden for 14 dage. Forbrugeren skal bevise, at de leverede varer blev returneret rettidigt, for eksempel ved hjælp af et forsendelsesbevis.


Hvis forbrugeren ikke har udtrykt ønske om at udøve sin fortrydelsesret, eller hvis han ikke har returneret produktet inden for de perioder, der er nævnt i stk. 2 og 3, betragtes købet som endeligt.**Artikel 7 - Omkostninger i tilfælde af fortrydelse**.


Hvis forbrugeren udøver sin fortrydelsesret, skal omkostningerne ved returnering af produkterne bæres af forbrugeren.


Hvis forbrugeren har betalt et beløb, refunderer iværksætteren dette beløb så hurtigt som muligt, men senest inden for 14 dage efter tilbagetrækningen. Dette er under forudsætning af, at produktet allerede er modtaget af iværksætteren, eller at der er leveret overbevisende bevis for fuldstændig returnering.


**Artikel 8 - Udelukkelse af fortrydelsesretten**.


Iværksætteren kan udelukke forbrugerens fortrydelsesret for produkter, der er beskrevet i stk. 1 til 8. Udelukkelse af fortrydelsesretten er kun gyldig, hvis iværksætteren tydeligt har angivet dette i tilbuddet eller i det mindste i god tid inden indgåelse af kontrakten.


Udelukkelse af fortrydelsesretten er kun mulig for produkter:


 1. der er fremstillet i henhold til forbrugerens specifikationer;
 2. som klart er af personlig karakter; 3. som ikke kan returneres pga;
 3. som ikke kan returneres på grund af deres art; 4;
 4. som ødelægges eller ældes hurtigt; 5;
 5. hvis pris er underlagt udsving på det finansielle marked, som iværksætteren ikke har nogen indflydelse på;
 6. for individuelle aviser og magasiner
 7. for lyd- og videooptagelser og computersoftware, hvor forbrugeren har brudt forseglingen;
 8. for hygiejniske produkter.

Udelukkelse af fortrydelsesretten er kun mulig for tjenester:


 1. i forbindelse med indkvartering, transport, restaurant eller fritidsaktiviteter, der skal udføres på en bestemt dato eller i en bestemt periode;
 2. hvis levering er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige samtykke inden fortrydelsesfristens udløb;
 3. i forbindelse med væddemål og lotterier.

**Artikel 9 - Pris


I den gyldighedsperiode, der er angivet i tilbuddet, vil priserne på de tilbudte produkter og / eller tjenester ikke blive forhøjet, bortset fra prisændringer på grund af ændringer i momssatser.


I modsætning til ovenstående kan iværksætteren tilbyde produkter eller tjenester, hvis priser er udsat for udsving på det finansielle marked, som iværksætteren ikke har indflydelse på, med variable priser. Denne forbindelse til udsving og det faktum, at alle nævnte priser er målpriser, vil blive nævnt i tilbuddet.


Prisstigninger inden for 3 måneder efter kontraktens indgåelse er kun tilladt, hvis de er resultatet af lovbestemmelser eller bestemmelser.


Prisstigninger fra 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis iværksætteren har fastsat dem og:


 1. de er resultatet af lovbestemmelser eller bestemmelser, eller
 2. forbrugeren har ret til at opløse kontrakten fra den dag, hvor prisstigningen træder i kraft.

De priser, der er angivet i tilbuddet om produkter eller tjenester, inkluderer moms.


Alle priser er med forbehold for tryk- og sætningsfejl. Der accepteres intet ansvar for konsekvenserne af tryk- og sætningsfejl. I tilfælde af trykfejl er entreprenøren ikke forpligtet til at levere produktet til den forkerte pris.


**Artikel 10 - Overensstemmelse og garanti


Entreprenøren garanterer, at produkterne og/eller tjenesterne overholder aftalen, de specifikationer, der er angivet i tilbuddet, de rimelige krav til sundhed og / eller anvendelighed og de eksisterende lovbestemmelser og / eller regeringsbestemmelser på datoen for indgåelse af aftalen. Hvis det er aftalt, garanterer den erhvervsdrivende også, at produktet er egnet til andet end normal brug.


En garanti givet af den erhvervsdrivende, producenten eller importøren forringer ikke de juridiske rettigheder og krav, som forbrugeren kan gøre gældende i henhold til aftalen.

Eventuelle defekte eller forkert leverede produkter skal rapporteres skriftligt til iværksætteren inden for 14 dage efter levering. Produkter skal returneres i deres originale emballage og i ny stand.


Iværksætterens garantiperiode svarer til producentens garantiperiode. Entreprenøren er dog aldrig ansvarlig for produkternes endelige egnethed til hver enkelt anvendelse af forbrugeren eller for nogen rådgivning vedrørende brug eller anvendelse af produkterne.


Garantien gælder ikke, hvis:


 1. Forbrugeren selv har foretaget ændringer eller reparationer på de leverede produkter eller fået dem foretaget af tredjepart;
 2. De leverede produkter har været udsat for unormale forhold eller på anden måde behandlet skødesløst eller i strid med instruktionerne fra entreprenøren og/eller på emballagen;
 3. Manglen er helt eller delvist et resultat af regler, som regeringen har fastsat eller vil fastsætte vedrørende arten eller kvaliteten af de anvendte materialer.

**Artikel 11 - Levering og udførelse


Vi udviser den største omhu og opmærksomhed, når vi modtager og behandler ordrer på produkter. Her er nogle vigtige punkter:


- Leveringssted:* Leveringsstedet er den adresse, du har opgivet til os.


- Hastighed og forsinkelse:* Vi tilstræber at opfylde accepterede ordrer hurtigt, men altid senest inden for 14 dage, medmindre du har accepteret en længere leveringsperiode. Hvis leveringen er forsinket, eller ordren allerede er i transit, giver vi dig besked senest 14 dage efter, at du har afgivet ordren. Det er vigtigt at bemærke, at afbestilling og tilbagebetaling ikke er mulig, efter at du har modtaget en track and trace, eller produktet er på vej.


- I tilfælde af annullering som beskrevet ovenfor refunderer vi det beløb, du har betalt, så hurtigt som muligt, men senest inden for 14 dage efter annulleringen. Bemærk venligst, at hvis du har modtaget en track and trace, vil refusionen først ske, når produktet er returneret og modtaget af os.


- Hvis leveringen af et bestilt produkt viser sig at være umulig, vil vi gøre alt for at levere en erstatningsvare. Vi vil angive dette tydeligt på leveringstidspunktet. Bemærk venligst, at du er ansvarlig for omkostningerne ved returforsendelse, hvis du beslutter at returnere produktet.


- Risikoen for skade/tab:* Risikoen for skade og/eller tab af produkter ligger hos os indtil tidspunktet for levering til dig eller din udpegede repræsentant, medmindre vi har aftalt andet. Det betyder, at efter levering har fundet sted, er annullering eller refusion ikke længere mulig.


**Artikel 12 - Betaling


Medmindre andet er aftalt, skal de beløb, som forbrugeren skylder, betales senest 7 arbejdsdage efter betænkningstidens begyndelse, som anført i artikel 6, stk. 1. I tilfælde af en aftale om levering af en tjenesteydelse starter denne periode, efter at forbrugeren har modtaget bekræftelsen af aftalen.


Forbrugeren er forpligtet til straks at rapportere unøjagtigheder i de betalingsoplysninger, der er leveret eller nævnt til iværksætteren.


I mangel af betaling fra forbrugeren har iværksætteren ret til, med forbehold af juridiske begrænsninger, at opkræve de rimelige omkostninger, der er meddelt forbrugeren på forhånd.


**Artikel 13 - Klager


Klager over aftalens gennemførelse skal indgives til iværksætteren inden for 7 dage fuldt og tydeligt beskrevet, efter at forbrugeren har identificeret manglerne.


Klager indsendt til iværksætteren vil blive besvaret inden for en periode på 14 dage fra modtagelsesdatoen. Hvis en klage kræver en forudsigelig længere behandlingstid, svarer iværksætteren inden for 14-dagesperioden med en bekræftelse af modtagelsen og en indikation af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.


Hvis klagen ikke kan løses ved gensidig aftale, opstår der en tvist, som er underlagt tvistbilæggelsesproceduren.


En klage suspenderer ikke iværksætterens forpligtelser, medmindre iværksætteren angiver andet skriftligt.


Hvis en klage viser sig at være berettiget af iværksætteren, vil iværksætteren efter eget skøn udskifte eller reparere de leverede produkter gratis.


**Artikel 14 - Tvister


Kontrakter mellem den erhvervsdrivende og forbrugeren, der er underlagt disse generelle vilkår og betingelser, reguleres udelukkende af britisk lov. Også selv om forbrugeren bor i udlandet.


 

14 dages garanti

Returner din ordre inden for 14 dage, og få dine penge tilbage med det samme uden at angive nogen grund!

Book nu og drag fordel af det!

Gratis fragt og ekstra rabat på alle ordrer i Holland og Belgien!

Har du spørsmål eller kommentarer?

Vores kundeserviceteam er altid klar til at hjælpe dig! Du kan sende en e-mail til support@yeedl.dk

Trygt og sikkert!

Sikker betaling i et 100% SSL-krypteret miljø.